اداره کارگزینی و بازنشستگی

 رئیس اداره کارگزینی و رفاه

خانم شهلا اسلامی   
     شماره مستقیم:   37276030-041
     شماره تماس: 37276068-041         داخلی 423


کارشناس مسئول اداره کارگزینی
خانم فریده حجتی

    شماره تماس: 37276068-041         داخلی 421


کارشناس امور اداری
خانم طاهره عبداللهی

      شماره تماس: 37276068-041         داخلی 421

 

 

 • وظایف و اختیارات

 • اجراي قوانين و آيين نامه‌هاي اداري و استخدامي و مصوبات هيأت امناي دانشگاه‌هاي شمال غرب كشور

 • انجام امور استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي

 • صدور احكام كارگزيني از قبيل حقوق و مزايا، ترفيع، ارتقاء ، انتصاب، انفصال، اخراج و غيره

 • برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان غير هيأت علمي

 • ارائه برخي خدمات رفاهي به كاركنان، بازنشستگان و مستمري بگيران از قبيل امور مربوط به تسهيلات بانكي، خدمات بيمه‌اي

 • انجام امور بازنشستگي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي در موعد مقرر

 • تهيه آمار و اطلاعات نيروي انساني

 • ارزيابي دوره‌اي و مستمر عملكرد كاركنان غير هيأت علمي و اعمال مقررات بر اساس آن

 • مشاركت در امور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در باره نيروز انساني دانشگاه

 • به هنگام سازي مستمر اطلاعات سيتم‌هاي تحت وب كارگزيني

 • كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غياب كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه

 • اجراء و پيگيري طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان

 • اجراي ساليانه دستورالعمل يادواره شهيد رجايي در راستاي انتخاب كارمند نمونه

 • همكاري در برگزاري و اجراي مصوبات كميته‌هاي استخدام و هيأت مميزه دانشگاه به منظور استخدام، نقل و انتقال و ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

 •