اداره کارگزینی و بازنشستگی

رئیس اداره کارگزینی
خانم فریده حجتی
شماره مستقیم: 37276030-041
شماره تماس: 37276068-041              داخلی 421


 
کارشناس امور اداری
خانم طاهره عبداللهی
شماره تماس: 37276068-041              داخلی 424


وظایف و اختیارات

 • اجراي قوانين و آيين نامه‌هاي اداري و استخدامي و مصوبات هيأت امناي دانشگاه‌هاي شمال غرب كشور

 • انجام امور استخدامي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي

 • صدور احكام كارگزيني از قبيل حقوق و مزايا، ترفيع، ارتقاء ، انتصاب، انفصال، اخراج و غيره

 • برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان غير هيأت علمي

 • ارائه برخي خدمات رفاهي به كاركنان، بازنشستگان و مستمري بگيران از قبيل امور مربوط به تسهيلات بانكي، خدمات بيمه‌اي

 • انجام امور بازنشستگي اعضاي هيأت علمي و كاركنان غير هيأت علمي در موعد مقرر

 • تهيه آمار و اطلاعات نيروي انساني

 • ارزيابي دوره‌اي و مستمر عملكرد كاركنان غير هيأت علمي و اعمال مقررات بر اساس آن

 • مشاركت در امور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در باره نيروز انساني دانشگاه

 • به هنگام سازي مستمر اطلاعات سيتم‌هاي تحت وب كارگزيني

 • كنترل و نظارت مستمر بر حضور و غياب كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه

 • اجراء و پيگيري طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان

 • اجراي ساليانه دستورالعمل يادواره شهيد رجايي در راستاي انتخاب كارمند نمونه

 • همكاري در برگزاري و اجراي مصوبات كميته‌هاي استخدام و هيأت مميزه دانشگاه به منظور استخدام، نقل و انتقال و ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

 •