شورای صنفی کارکنان دانشگاه

اعضای شورای صنفی کارکنان:
آقای شهرام عبدی آذر  -   رئیس شورا
آقای رضا بیدقی  -  دبیر شورا
آقای سید صادق منافی     عضو شورا
آقای صابر افخمی    عضو شورا