اداره اعتبارات و تنظیم حساب‏ها


معاون امور مالی
رئیس اداره اعتبارات ، تعهدات ، دریافت و پرداخت:

آقای جهانبخش جلال زاده
شماره تلفن داخلی : 443
نشانی دفتر محل کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت مالی


 
همکاران اداره :
- آقای مسعود پاشایی
- خانم شیدا داوری
- خانم رضائیان


شماره تلفن داخلی : 253
نشانی دفتر محل کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت مالی

 

اداره اعتبارات و تنظيم حسابها
تهيه حساب ماهيانه و ارائه آن به اداره دارايي و ديوان محاسبات
تهيه حساب نهايي اعتبارات هزينه اي –تملک– اختصاصي
کنترل حساب و اختلاف ناشي از ثبت اسناد مالي
بستن حسابهاي پايان سال مالي و حساب نهايي
پيگيري و تسويه حساب گزارش پرداختهاي غير قطعي
پردازش و تهيه مغايرت بانکي از کليه حسابها
انجام امور مربوط به قراردادها
ارائه گزارشات از حسابها به مدير مالي
تهيه گزارشات مالي و پاسخگويي به مدير مالي به صورت ماهيانه
ثبت اسناد درآمدهاي اختصاصي
كنترل بودجه و اعتبارات دانشجويان بورسيه
تنظيم و كنترل حسابهاي مالي
پاسخگويي به حسابرسان – ديوان محاسبات – هيأت امناء – اداره تمركز و تلفيق اداره دارايي استان آذربايجان شرقي
نگهداري اسناد هزينه پرداخت نشده
مجوزهاي تأمين اعتبار
ثبت كامپيوتري اسناد جاري ،عمراني ، اختصاصي ، ساير منابع ، بازنشستگان ، كمك هاي مردمي و سپرده ها