مدیر امور اداری و پشتیبانی

 مدیر امور اداری:   آقای مهندس جعفر شیخ الاسلامی 
تلفن داخلی: 422
تلفن: 37279096-041

نشانی دفتر کار : ساختمان ریاست - طبقه همکف - مدیریت امور اداری


شرح وظایف مدیریت امور اداری و پشتیبانی
* تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای فعالیت های اداری در سطح دانشگاه
*تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
* برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهاد های لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
*انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحد های ذی ربط
* اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی
* انجام کلیه امور مربوط به کسب مجوز استخدامی
* ارزیابی مشاغل، تهیه و تعیین شرایط احراز شغل، و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
* تهیه گزارش مستمر ماهانه در مورد نقل و انتقالات و تغییرات نیروی انسانی
* جمع آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار کارکنان، تنظیم و نگهداری پرونده های پرسنلی و اداری
* انجام بررسی به منظور برآورد نیروی انسانی، خدمات عمومی و سایر مایحتاج
* اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به اموراداری، استخدامی و پشتیبانی
* مراقبت در اجرای مقررات انظباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
* تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
*نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
* رسیدگی به امور رفاهی و باز نشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.