معاون اداری و مالی

دکتر بابک علی نژاد
استادیار گروه مهندسی عمران
شماره تماس: 37278000-041
شماره تلفن داخلی: 441
نمابر : 37278000-041
ایمیل:alinejad@maragheh.ac.ir
نشانی وبگاه : https://eng.maragheh.ac.ir/Staff/balinejad
آدرس دفتر : ساختمان مدیریت - طبقه اول - حوزه معاونت اداری و مالی


یادداشت:   

برنامه هفتگی:


اهم وظایف معاونت اداري و مالي
- ابلاغ کليه مصوبات مقررات و آئين نامه هاي ابلاغي ازسوي رئيس دانشگاه  به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت برحسن اجراي آن.
- تدوين آئين نامه ها ودستورالعمل ها ودستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
- برنامه ريزي تنظيم فعاليتها وپيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويت هاي مؤسسه.
- ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي درحوزه معاونت به رياست دانشگاه.
- نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان ازحسن اجراي وظايف آنها.
- همکاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه.
- اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه امور اداري و مالي دانشگاه مطابق با مصوبات مقررات وآئين نامه هاي مربوط.
- رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش کارها و روشهاي کاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف درراستاي تحقق اهداف اجرايي دانشگاه.
- نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا وساير قوانين ومقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيأت امناي ذيربط.
- تعيين وضعيت موجود دانشگاه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقاء به وضعيت مطلوب.
- ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف  مربوط به واحدهاي تحت نظر.
- جمع آوري و تکميل اطلاعات مورد نياز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه.
- تشکيل کميته تدوين روشهاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همکاري ساير معاونت هاي دانشگاه.
- استقرار فرآيند شناسايي درآمدها وکنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش هاي مختلف دانشگاه.
- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه.