امین اموال


مسئول و امین اموال دانشگاه :
آقای محراب عظیم پور
شماره تلفن داخلی : 246
نشانی محل کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت امور مالی

 
 

اهم وظایف امين اموال دانشگاه :
امضاء و تسويه حساب همكاران دانشگاه هنگام انتقال – استعفاء – خروج از خدمت
تأييد قبض خروج كالا از دانشگاه يا بخش هاي آن
نظارت بر ورود و خروج اموال
نظارت بر فروش اموال اقساطي
تنظيم و ثبت سند انتقال جابجايي اموال
تهيه و تنظيم ، پرينت و الصاق ليست اموال در كليه حوزه ها
بايگاني و حفظ اموال ورودي و خروجي و اسناد انتقال ثبت شده