اداره حقوق و دستمزد

مسئول اداره حقوق و دستمزد : سرکار خانم مریم محمودیه
شماره تماس : 443
نشانی دفتر کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت امور مالی