امور نقلیه

مسئول اداره عمومی و نقلیه : آقای صابر افخمی
شماره تماس داخلی : 282


شرح وظایف امور نقلیه:
1- مذاکره وپیگیری انعقاد قرارداد خودروهای استیجاری در طول سال
2- کنترل ونظارت بر میزان مصرف سوخت خودروهای دولتی دانشگاه
3- هماهنگی وسرویس دهی ایاب وذهاب دانشجویان (بازدید های علمی، تفریحی وفرهنگی...)
4- ارائه سرویس دهی در طول سال برای سمینارها و آزمون های برگزار شده و فوق برنامه های ورزشی
5- نظارت وپیگیری برانجام بیمه شخص ثالث وبیمه بدنه خودروهای دانشگاه
6- گواهی میزان کارکرد سوخت خودروهای دانشگاه
7- بازدید از خودروهای دانشگاه واستیجاری وبررسی وضیعت  فنی آنها  ودرصورت مشکل اعزام به تعمیرگاه های مجاز
8- برنامه ریزی ایاب وذهاب کارکنان در صورت نیاز به ماموریت خارج از شهر
9- نظارت برمعاینه فنی واخذ خلافی خودروهای دانشگاه
10- گواهی کارکرد و حق الزحمه بخش خصوصی وپرداخت به موقع  
11- برآورد وضیعت خودروهای دولتی دانشگاه (مستعمل و فرسوده )
12- تنظیم برنامه ساعت حرکت سرویس دانشجویان طبق برنامه آموزشی دانشگاه در طول روز ونظارت بربخش خصوصی
13- تعامل باسازمان اتوبوسرانی وبخش خصوصی جهت سرویس دهی به دانشجویان در مراسمات ویژه
14- انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت دستور ما فوق
15- ارائه سرویس به کارکنان جهت امورات اداری وارائه سرویس به کارپردازان جهت خرید.