معاون امور اداری و پشتیبانی

معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی
خانم شهلا  اسلامی
شماره تماس: 37276068-041              داخلی 423