اداره تدارکات و‌ خدمات‌ عمومی‌

مسئول کارپردازی: جناب آقای رسول رحیم فام
شماره تلفن: داخلی 416
 
شرح وظایف کارپردازی:
  1. کارپردازی قسمتهای سازمان مرکزی، معاونت آموزشی، دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی و آزمایشگاهها
  2. تمامی خریدهای مذکور و خریدهای تجهیزات کل دانشگاه
  3. سندسازی و تکمیل قبض،حواله ها و ارسال به حسابداری جهت پرداخت بدهی ها
  4. انجام کلیه مراسمات و یادواره ها
  5. پذیرایی از مدیران و مهمانهای دانشکده ها و پذیرایی از مهمانان دانشگاه
  6. دریافت بسته ها و مرسلات و خریدهای سفارش شده شامل وسایل های آزمایشگاهی
  7. ارسال مرسلات و خریدها به بخشهای مربوط در دانشگاه
  8. انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت اموراداری