مدیر امور مالی

مدیر امور مالی : دکترعلیرضا خدادادی
تلفن داخلی: 444
نمابر: 37276063-041
نشانی محل کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت امور مالی دانشگاه مراغه