اعضای هیات اجرایی دانشگاه

اعضای هيئت اجرایی:
دکتر بابک علی نژاد  - رئیس هيئت اجرایی
دکتر محمد باقری   عضو هيئت اجرایی
دکتر علی خدایی   عضو هيئت اجرایی
خانم شهلا اسلامی   عضو هيئت اجرایی
خانم معصومه سلمانی   عضو هيئت اجرایی
دکتر جعفر چابک پور - دبیر هیات اجرایی