فرم‏های اداری،مجموعه قوانین و مقررات


دریافت فایل مربوط به آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها


آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی اعضای هیأت علمی

   ●آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه
   ●اصلاحیه برخی مواد آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه(مصوب 97/9/10)
   ●آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها
   ●آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه(مصوب 1387)
   ●آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه مراغه(مصوب 1395)
   ● قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی وظیفه
   ● ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395
   ● قانون جامع ایثارگران
   ● مواد قانونی مربوط به شاهد و ایثارگر در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی

 

آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

 
   ●
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه(قدیم)
   
● آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه(جدید) مصوب 97/9/10
   دستور العمل نحوه انتخاب و انتصاب به سطوح مدیریتی
   ● ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395
   ●آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها
   ● دستورالعمل ارتقاء اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مراغه
   ● قانون جامع ایثارگران
   ● قانون مدیریت خدمات کشوری
   ●مصوبه اعمال مدرک تحصیلی اعضای غیر هیأت علمی
   ● مواد قانونی مربوط به شاهد و ایثارگر در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی
   ● دستور عمل ارتقای رتبه آخرین ویرایش


فرمهای اداری

فرمهای اعضای هیأت علمی

 
   ● فرم ترفیع پایه 
   ● فرم تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی
   ● فرم پایه تشویقی اعضای هیأت علمی
   ● فرم مشخصات اعضای هیأت علمی
   ● فرم صدور دفترچه خدمات درمانی
   ● فرم تعهد سرمایه بیمه عمر
   ● فرم افتتاح حساب پس انداز سهم مستخدم
   ● فرم بیمه خدمات درمانی جهت افزایش عائله مندی
   ● فرم انتخاب صندوق بیمه
   ● فرم برقراری کمک هزینه عائله مندی
   ● فرم برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد
   ●فرم درخواست کمک هزینه وام ازدواج و کمک هزینه مهد کودک
   ● فرم مرخصی روزانه
   ●فرم مرخصی ساعتی

 
فرمهای اعضای غیر هیأت علمی

   ● فرم ارتقاء رتبه
   ● فرم ارزشیابی کارکنان(دیپلم و فوق دیپلم)
   ●فرم ارزشیابی کارشناس
   ● فرم ارزشیابی مدیران میانی وکارشناس مسئول
   ● فرم ارزشیابی مدیران پایه

   ● فرم صدور دفترچه خدمات درمانی
   ● فرم تعهد سرمایه بیمه عمر
   
فرم افتتاح حساب پس انداز سهم مستخدم
   ● فرم بیمه خدمات درمانی جهت افزایش عائله مندی
   ● فرم انتخاب صندوق بیمه
   ● فرم برقراری کمک هزینه عائله مندی
   ● فرم برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد
   ●فرم درخواست کمک هزینه وام ازدواج و کمک هزینه مهد کودک
   ● فرم تأیید اضافه کار کارکنان
   ● فرم مرخصی روزانه
   ● فرم مرخصی ساعتی
   ● فرم ارتقاء رتبه (word)
   ● فرم ارتقاء رتبه(pdf)