شورای صنفی کارکنان دانشگاه

اعضای شورای صنفی کارکنان:
آقای فرزین اسدی وند  -   رئیس شورا
آقای شهرام عبدی آذر  -  دبیر شورا
آقای جبرائیل پروان     عضو شورا
خانم لیدا طلوعی عضو شورا
آقای هادی امیری    عضو شورا