انتقادات و پیشنهادات

ایمیل انتقادات و پیشنهادات حوزه اداری و مالی :      nazarat@maragheh.ac.ir