قراردادهای رفاهی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند در راستای کیفی سازی بیمه تکمیلی، همکاران محترم می توانند انتقاد یا پیشنهادات خود را به شماره 50001000375771 که متعلق به معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد، انعکاس نمایند.