معاون امور اداری و پشتیبانی

معاون امور اداری و پشتیبانی: 
شماره داخلی  422