معاون امور اداری و پشتیبانی

معاون امور اداری و پشتیبانی: آقای مهندس بهمن قایلی
شماره داخلی  422