اعضای هیات اجرایی دانشگاه

اعضای هيئت اجرایی:
دکتر بابک علی نژاد  - رئیس هيئت اجرایی
دکتر اسداله کریمی  - دبیر هيئت اجرایی
دکتر محمد باقری   عضو هيئت اجرایی
دکتر علی خدایی   عضو هيئت اجرایی
خانم شهلا اسلامی   عضو هيئت اجرایی
خانم معصومه سلمانی   عضو هيئت اجرایی