معاون امور پشتیبانی

معاون امور پشتیبانی: جناب آقای مهندس بهمن قایلی