تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
کد 9

جدول زمان بندی خاموشی برق دانشگاه حسب اعلام اداره توزیع برق شهرستان مراغه

جدول زمان بندی خاموشی برق دانشگاه

جدول زمان بندی خاموشی برق دانشگاه
جدول زمان بندی خاموشی برق دانشگاه حسب اعلام اداره توزیع برق شهرستان مراغه
 
زمان (به ساعت) تاریخ ردیف
19-17 از 1/3/1400 لغایت 7/3/1400 هفته اول
21-19 از 8/3/1400 لغایت 14/3/1400 هفته دوم
11-9 از 15/3/1400 لغایت 21/3/1400 هفته سوم
13-11 از 22/3/1400 لغایت 28/3/1400 هفته چهارم
15-13 از 29/3/1400 لغایت 4/4/1400 هفته پنجم
17-15 از 5/4/1400 لغایت 11/4/1400 هفته ششم