محوطه دانشگاه
نمایی از محوطه دانشگاه مراغه

اهم مصوبات و اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در سطح دانشگاه مراغه
ویروس کرونا

دکتربابک علی نژاد، معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه در حاشیه جلسه کمیته آگاه سازی و پیشگیری ویروس کرونا که متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین ارشد دانشگاهی برگزار گدید اظهارداشت: در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مراغه و تاکیدات شخص ریاست دانشگاه موارد زیر تصو ...
1398/12/06

  اهم مصوبات و اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در سطح دانشگاه مراغه
  ویروس کرونا

  دکتربابک علی نژاد، معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه در حاشیه جلسه کمیته آگاه سازی و پیشگیری ویروس کرونا که متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین ارشد دانشگاهی برگزار گدید اظهارداشت: در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مراغه و تاکیدات شخص ریاست دانشگاه موارد زیر تصو ...
  1398/12/06

  بیمه تکمیلی

  جدول تعهدات بیمه تکمیلی
  1393/10/07

   اهم مصوبات و اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در سطح دانشگاه مراغه
   ویروس کرونا

   دکتربابک علی نژاد، معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه در حاشیه جلسه کمیته آگاه سازی و پیشگیری ویروس کرونا که متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین ارشد دانشگاهی برگزار گدید اظهارداشت: در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مراغه و تاکیدات شخص ریاست دانشگاه موارد زیر تصو ...
   1398/12/06

    اهم مصوبات و اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در سطح دانشگاه مراغه
    ویروس کرونا

    دکتربابک علی نژاد، معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه در حاشیه جلسه کمیته آگاه سازی و پیشگیری ویروس کرونا که متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین ارشد دانشگاهی برگزار گدید اظهارداشت: در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مراغه و تاکیدات شخص ریاست دانشگاه موارد زیر تصو ...