محوطه دانشگاه
نمایی از محوطه دانشگاه مراغه

1399/09/29

اهم مصوبات و اقدامات پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در سطح دانشگاه مراغه
ویروس کرونا

دکتربابک علی نژاد، معاون اداری و مالی دانشگاه مراغه در حاشیه جلسه کمیته آگاه سازی و پیشگیری ویروس کرونا که متشکل از اعضای هیات رئیسه و مسئولین ارشد دانشگاهی برگزار گدید اظهارداشت: در رابطه با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بنا به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مراغه و تاکیدات شخص ریاست دانشگاه موارد زیر تصو ...
1398/12/06