اداره رسیدگی به اسناد و دفاتر


رئیس اداره رسیدگی به اسناد و دفاتر : 
آقای حسین ارتش رضایی
شماره داخلی : 443
دفتر محل کار : ساختمان ریاست - طبقه اول - مدیریت امور مالی


 
 


اهم وظایف اداره رسيدگي به اسناد و دفاتر
بررسي و كنترل اسناد و ليستهاي حقوقي كاركنان در چهار چوب ضوابط و مقررات مالي
بررسي و كنترل صورتحسابهاي ماهيانه كليه حسابهاي دانشگاه اعم از جاري، عمراني، اختصاصي، ساير منابع، بازنشستگان، كمكهاي مردمي و سپرده ها در چهارچوب قوانين و مقررات مالي
بررسي ، كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه(فاكتور، مجوز خريد، قبض انبار و ...) در چار چوب ضوابط ذيربط
بررسي و كنترل و رسيدگي به اسناد هزينه خريد، اعتبارات اسنادي، اسناد هزينه مربوط به حق الزحمه قراردادهاي پيمانكاران و ساير قراردادهاي مربوطه و انطباق با قوانين و مقررات مالي
نظارت مالي بر وصول درآمدهاي اختصاصي و رسيدگي به حساب بازنشستگان